T e a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. A.H.J.Harteming:, Middelwijkstr3 I w UIJp. uii. Gedeputeerde State Techn.AtibtBouw en honing toe zacht Commissie Openbare '/erken Gomiriissie van bij stand Grondbedrijf 8-9-'32 13-9-'32 KORTE INHOUD. komt in beroep bij den Raad van het beskl van 3. en T7» dd. 2 September 1932 waarbij geweigerd het verzoek om ontheffing van y bepaalde bij artikel 14 sub b der Rouwvee, d ebing. Omtrent het beroepschrift wordt rapport gebracht door den technisch ambtenaar,te]!! met de leiding van bouw- en woningtoezicl;] dd. 8 September 1932» no«3/33« De Commissie Openbare 'Verken adviseert y verband hiermede den Raad het voorstel te doen de Bouwverordening te wijzigen, end in dier voege, dat voor de bebouwing lang Middelwijkstraat een open ruimte van mins; 2./S, Meter aan weerszijden tusschen elk getij en elke erfafscheiding blijft, in stede vj 5 Meter. n 9-9-'32 herinneren aan.de beantwoording van hun Ijesloten brief dd. 20 Juni I932.no. 1819/H47 betrei'l^L, State fende maatregelen tot verbetering van den toestand van verontreiniging van de langs den Noorderweg; 26-8-'32 zendt opmerkingen omtrent de door den heil van lies ontwormen bebouwingsvoorsohriften.f pe vergad 5t bet ad mg van e erordenin >en heef jers zie grien, te 3hdt bede leiang dat ItEunde wi Ve bouwt Tden bel [et. aanzie Kaad. Toot In overlf tergaderir leeren Mr. ipdracht i Ie hand de ;et den h« ■edactie r ;e steller ,en. De h< jch te di ;er behanc Jntore vs lerp ui tbr lérusten. brengt advies uit omtrent het voorstel vatl B.en tot aankoop van een faeealiën-aub| en van een vuilnis-auto, zulks overeenkom stig het advies, vervat in het rapport van den Technisch Ambtenaar belast met de lei ding van 1932, no Ooenbare '"/erken 380. dd. 30 Augustus De vergac jemotivee: te doen. itig den len verme'. inkoop ei lekt kunn< adviseert, in afwijking van het advies vatl den Techn.Ambt. 0.1. de gronden niet in erf pacht üit te geven. Teneinde te onderzoeken of tentijde van ce| litgifte in erf/pacht reeds opstallen op hetj terrein stonden, zal deze aangelegenheid n'f der worden onderzocht. iedoeld 1 lorden. 41 3 C Cp Uil Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 501