3 lAf BESLISSING. m vergadering kan zich niet vereenigen »t het advies der Commissie om in het bej- |g van ééen persoon een algemeen geldende [•ordening, welke reeds gedurende eenige éren heeft bestaan en waaraan de bouwondèr- tiers zich in die jaren hebben moeten ontjler- rieri, te wijzigen als door de Commissie rit bedoeld. Bovendien eischt het algemeen Lang dat in aansluiting met de reeds be §>ande wijze ven bebouwing de nog beschi re bouwterreinen langs de Middelwijkstr Irden bebouwd op een zoodanige wijze, da iet aanzien dier bebouwing niet wordt ge- tóiaad. van hun Ifesloten wordt de toedracht van zaken aa|i 147 hetreftgd. Staten mede te deelen. g van des de sloot Ir. overleg met den heer van lies die in dp pörgadering aanwezig is wordt besloten de ■eren Mr. Th F.Raedt en J.Tl^.van Noesel ipdracht te geven de bouwvoorschriften aah hand der door hen ingezonden bemerkingen pet den heer van Hes te behandelen en de redactie na onderlinge overeenstemming vafct pe stellen en een nieuw ontwerp ih te zen pen. De heeren ambtenaren worden gemachtigd pich te dien einde naar Apeldoorn te begeyen, per behandeling dezer aangelegenheid ten antore van den heer van Nes alwaar het oi)it- kero uitbreidingsplan en andere gegevens berusten. Ifle vergadering besluit aan den Raad een Bnotiveerd voorstel tot bedoelden aankooj je doen. In de voordracht zal overeenkom- ■ig den wensch der Commissie dienen te wor pen vermeld dat de uitgaven verbonden aan lankoop en exploitatie der beide auto's gn- Pe t kunnen worden. Bedoeld onderzoek zal ingesteld moeten "orden. 1/ cxJ^d-ejeJly Af ui. tsjc 41 ii y Al t<r. Al' INU. V ermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. li- AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 502