e e J? "o uix- Techn.Ambt. Bout en "Woningtoezicht BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Commissie van "bij stand Grondbedrijf ïechn.Ambt. Bouw- ien "/oningtoezisht uol/T. Idem KORTE INHOUD. 9-9-'32 deelt de resultaten mede van de op 11 DecewMBeslotei Der 1931 tot P.Brouwer, Kerkpad Z.Z. 41 ge-H:Bouw- ei richte aanschrijving i.z. het aanbrengen ycJ verbeteringen aan de woning Lange Brintoweg j6a en adviseert Brouwer voornoemd te ont- leffen van de hem bij gemelde aanschrijving Dnder a. en d. opgelegde voorwaarden. adviseert naar aanleiding van het verzoek vflConform J.J.Brouwer e.a. om vermindering van huur, Bvoorgesi t-lleen de huursom van de lied. Herv. DiaconiJ terug te brengen tot f 1,30 ).Are, en wel over het jaar 1932» en aan de overige huur-| ders geen vermindering toe te staan, daar fie huursom indertijd reeds aan f l.oO p.Arej tot f 1,30 p.Are is teruggebracht. 9-9-' 32 brengt een nacler advies uit i.z. het ver-BBesloter zoek van G.Klomp aan de Koninginnelaan om (conform ontheffing van het bepaalde bij artikel ljBaadere a der bouwverordening, ten behoeve van de ui*onder de breiding der bestaande werkplaats, gelegenBbouw nie aan de Koninginnelaan, kadastraal bekend $£3)3 Heter fneente Soest, in sectie H.4'747 en legt daaq bij over een 2-tal verklaringen van de eig^ naren der aangtenzende perceelen, waaruit blijkt, dat deze geene bezwaren hebben tegel ie door KI oma voornoemd voorgenomen uitbrei| ding. Vo orzitter 9-9-' 32 orengt fcapport uit aangaande de maalderij rjraanzuiveringsinrichting van de Gebr.Hoks-j bergen, gelegen aan de Birkstraat en deelt mede, dat de Gebr.Hoksbergen t.z.t. verguni niiig der inrichting zullen aanvragen wannea tot een definitief opstellen der maohineri^ can worden overgegaan. itelt aan de orde het samenstellen van de ioor den Raad aan te bieden aanbeveling vm| de benoeming van leden van de navolgende raste commissiën uit den Raad voor 1932/®! 3e alozen ïg te ling zij; lingevolg 3e volgei 3 01 MIGS II /oorzitt» Leden: P. 301011 SS II loorzitt; Leden: tf. ter en J 301MI3SII fOorzitte Leden: P. G. J.Groc poioiissir. foorzitte M'len: w. Funke en 3010.11 SS IE foorzitte Leden: W. |H. van KI <y 3 C U,U. Dagteekening en volgnummer. Ui Al- Ui

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 503