1 vr> BESLISSING. >P 11 DeceiflBesloten wordt conform het rapport van ^Bouw- en Woningtoezicht. Conform het advies aal den Raad worden voorgesteld een besluit te nemen. [Besloten wordt de ontheffing te verleenerji conform de voorwaarden opgenomen in het nadere advies van den TeChn.Ambtenaar alémede jonier de bepaling dat de aanbouw in plat- Ibouw niet hooger mag worden opgetrokken dan 13/2 heter. 3eslooen wordt aan Hoksbergen in herinne ring te brengen dat hij voor de uitbrei- ling zijner inrichting alsnog vergunning [ingevolge de Hinderwet moet aanvragen. 3e volgende aanbeveling wordt samengesteld; COMMISSIE HEIDE- EU ZANDGRONDEN. [VoorzitterK. Lodeese» leden: P.van den Breemer en A.Endendijk, 10MI.II SS IE OPENBARE WERKEN Voorzitter: K.Lodeesen. Leden: W.F.H,Busch,M.HornsveldH.van Klc ter en J.Nooder. COMMISSIE UITBREIDINGSPLAN EN GRONDBEDRIJF. Voorzitter: de Burgemeester, leden: P.van den Breemer, H.J.Gasille, I 0.J.GrootewalM.Hornsveld en J.Nooder pOMMISSIE BELASTING ZAKE 'oorzitter; J.S.van Duren. telen: W.F.H.Busch, A.Endendijk, Mej H. I Vunke en J. J "H.Mineur. [COMMIssie WERKVERSCIIA^FIÏÏG EN STEUNVERLEE Voorzitter: K.Lodeesen. Leden: W.F.H.Busch ,Mej .H.FunkeH.J.Gasil H.van Klooster en A.de Nies. vMrKi.fi. ayf i l? cdlcCtfM os- HING le Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. UiA 11V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 504