11 7». j? "o iv u7j. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Techn.Ambt. Bouw en 'Woningtoezicht Xechn .Ambtenaar gasbedrijf K.c.van Nes $4 7.C.Tensen.soest 9-9-32 KORTE INHOUD. bïISSIE jorzitte sdenï D« van Klo pgevehde Ifoorzitte eden: C. Isille en NA1ICIEËI jorzitte leden! H. j.van Klc |?er voorz per Bleei |lt j.:ring Jer oenoen AR13COL OTC: J«Nc biedt ter behandeling aan eenige verzoekeajlDe vergur om bouwvergunning vergezeld van de noodigefcmstig dt teekeningen en adviezen. «boekt or vraagt machtiging de hoofdbuis in den Heiiifcae machti weg te verlengen met 90 Meter nadat door fciMrecommiss langhebbenden hiervoor f 35»is bijjibetaaliperagen. vraagt tijdens eene bespreking in de verga-jBüts het dering de machtiging om een tweede exeraplaailhet verle ran het ontwerp-uitbreidingsolan door den jlvkn Hes d teekenaar in potloodlijnen te mogen laten ilekemplaar vervaardigen aangezien het naar zijne meeniipojrerteeke noodig is dat na het inzenden van het ont-j erp aan G-ed. Staten nog een goed exempla'rfl voor gebruik bij openbare werken aanwezig i| lij verzekert dat de kosten van het teekentjl jlijyen binnen het hem toegestane crediet, komt op uitnoodiging in de vergadering. JBfan De Voorzitter stelt de vraag of het mogelsHüng Soes jou zijn in de eerst, komende winterdienstrt- imk kenn geling een autobusverbinding Soesterberg- loest op te nemen op een tijdstip dat dei" le toekomst van die verbinding gebruik kanl worden genrakt door kinderen schoolgaande de scholen te Toest in het bijzonder de J .L.0scholen. Dit geldt ook voor het terug1 gaan der kinderen. De heer Tensen doet onmiddellijx de toezeg] ing met de nieuwe dienstregeling aan hetT soek te zullen voldoen. Vervolgens vraagt |ie heer Tenzen hem toe te staan tot nadere fatum geen autobus te laten rijden over dej Beukenlaan. Zoodra de weg vernieuwd zal zil| Ls hij bereid de dienstregeling te herzie*1. fp het v lelijk or ting tot ioor de B 3 G Lo Dagteekening volgnummer. U) i ■missie

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 505