ta. BESLISSING. JUSSIE BIJSTAND GASBEDRIJF oorzitter: J.S.van Duren, eden: D.A.de Bruijn, G.J.Grootewal en Ivan Klooster fGEVENDE COMMISSIE. Voorzitter: de Burgemeester. Beden: C.J.van Dam, A.Endendijk, H.J.Ga- tlle en J.J.H.Mineur MAÏICIEELE C OMMIS 3 IE SjfoorzitterJ.S.van Duren [jedeni H.J.Gasille, G.J.Grootemal en |H.van Klooster, Ifer voorziening in de vacature van den leer Bleeker in de volgende commissiën to [itvoering van een bijsonderen last, worde |er Benoeming aanbevolen: JarISCOMMISSIE: A. de Ui es. [(MISSIE ONDERZOEK OPRICHTING Z'VEMINRICH IIJIG: J. Nood er. verzoekejBe vergunningen worden verleend overeen- e noodigei'Hnotig de besluiten hiernevens gevoegd ej(i u "etoekt onder de nos. 1/596, 1/597* den Heidi at door te bijbetaalt de. verga- 3 exeraplasj ioor den en laten jne meenni] het ont- exernplanj tanwezig ii ;t teeke.nl crediet. :ring. it mogeli, irdi en s tri' ;erberg- dat de ii iruik kan 'lgaande er de het terugj de toezei aan het vraagt t nadere over de d zal zijl herzied |De machtiging wordt verleend wanneer de scommissie zich met deze beslissing kan er- i gen. .ts het teekenwerk kan worden betaald ui ■et verleende erediet wordt aan den heer rbn Nes de machtiging verleend een tweede lekemplaar van het plan in potlood te doen fcfrerteekenen. _»an de toezegging i.c. de autobusverbin- ■ing Soest-3oe3terberg v.v. wordt onder libnk kennis genomen. 1 f 0 het verzoek van den heer Tensen om ti ^1 ijk ontheven te worden van de verplich "Jng tot het onderhouder; van een autolijn Ivicor de Beukenlaan wordt gunstig beschikt vere J- 1/ L 1vffLoeXA o/r j iA~- Vermelding indien van uitgegane geen is gehoude; het stuk minuut Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 506