Pk e e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. uo fli. A.G.Schoonderbeek Uitgever te Laren N. H. Vt SV Mond-Accorleonver 3ravo",secr.3eetz laan 6l Soest 3e \fdeeling Idem Majoor.Beuken laan 19 U) Techn.AmbtBouw en Woningtoezicht 5-9-'32 5-3-'32 14-9-'32 14-9-32 12-9-'32 vraagt of er wellicht voor het gemeente'! stuur aanleiding zou kunnen "bestaan onjl risico van den uitgever van een boek, trekking hebbende op landschap en natuur]! ven tan Soest en omgeving, te verkleinen" door het verstrekken eener subsidie of;t afname van een aantal exemplaren van het boek. 15-9-'32 KORTE INHOUD. verzoekt toestemming tot het houden een verloting. De Inspecteur van politie heeft tegeii.nl williging onder de bekende voorwaarden je j bezwaar, biedt aan het navorderingskohier der schoolgelden 1931» biedt aan het navorderingskohier der scio| gelden 1930. verzoekt wijziging der aan hem dd. 8 JuliI 1932 verleende vergunning tot den bouvuaij een woonhuis met winkel en bakkerij op«1 terrein, gelegen aan aen Postweg, sectie E.1//0 en wel in voege, als op de daarV.il overgelegde teekening nader is aangegevefll De technisch ambtenaar, belast met de ij ding van bouw- en woningtoezicht adviseer de gevraagde wijziging onder voorwaarde: toe te staan. rapporteert, dat door A.A.de Kruyf te f# aan zijn woning, gelegen aan de Vondell^ Kadastraal bekend gemeente Soest, in setJ C.1554 i-s aangebouwd een schuurtje, aon® vergunning van Burgemeester en "'ethoudei' te hebben verkregen en adviseert den ovf treder van wet en verordening aan te s® ven, hetgeen is daargesteld zonder de -• eischte vergunning, kf TE BREKEIT. u (J 3 C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 507