^Ai yr. a*J BESLISSING. Or) uitnoodiging van het college komt de itgever de heer Schoonderbeek in de ver- kdering. Genoemde heer deelt mede, dat et boek over Soest en omstreken zal ver- llhijnen in 2000 exemplaren. Hij kan de rlisico [iet alleen dragen en is niet voornemens het 'oek te doen verschijnen wanneer hij geen Ifinancieele medewerking heeft. Deze medewer king welke hij van de gemeente vraagt bestaat hierin, dat de gemeente de kosten op zich aeemt van het vervaardigen der benoodigde clichés bedragende f 600.-. De clichés kun- inen na gebruik aan de gemeente worden afge staan. Het boek verschijnt in het voorjaajr rnn 1933 b.v. in Mei a.s. Aan den heer Schoonderbeek wordt onder dank voor de verstrekte inlichtingen mede 'jgedeeld dat op zijn schrijven spoedig een Ibeslissing zal worden genomen. e toestemming wordt verleend. «'Bet kohier tot een bedrag ad f 137,5° ^Wordt vastgesteld. er der scioiB Het kohier tot een bedrag van f 23,04 ""■wordt vastgesteld. Conform het advies van den Techn.Ambte- len"bour;aiHnaar ,l?or<lt de wijziging toegestaan. :erij op seij Jg, sectie de daarbij I aangegewj met de it adviseer lorwaardei Besloten wordt een aanschrijving tot af Braak der schuur tot den eigenaar te rich- I ten. 'Ve' Jj 0 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 508