9- 3- u> Uhjb BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn.Ambt. Souw en woningtoezicht M>(^- Ned.Vereen.tot be scherming van die ren afd.Soest Baarn e.o. Mevr.van Schaick en Mevr.Groeneveld te Hoest Techr.,Ambt. Bouw en Woningtoezicht Bestuur v/d Van der Huchtschool 16-9-» 32 10-9-'32 10-9-'32 15-9-' 32 5-7-'32 2-9-'32 i. was Hoofd 2e afdee- ling Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht Voorzitter 5-9-'32 rapporteert, dat door B.Blauwendraadj^gMjieslote laan 35 te Zeist nog niet is aangebracht ^Bte richt betonnen deksel op de zinkput en filter, joHchrifte als is voorgeschreven bij de tot hem dd. i(j October 1931 gerichte aanschrijving, ingevl ge de bepalingen der Algemeente Politieverol dening en adviseert Blauwendraad aan te schrijven, dat zulks alsnog binnen 8 daget moet geschieden. verzoekt toestemming tot het houden vaneeHde toes collecte op 4 Oct. 1932. Bder poli De Inspecteur van Politie adviseert toe stemmingonder voorwaardente verleenen. verzoeken toestemming tot het houden van esH Conform collecte (enkele z.g. speldjesdagen) in defltcesternm eerste helft van October a.s. ten behoeve het suopl.fonds van zonnegloren. De Inspecteur adviseert de gevraagde verpij ning onder voorwaarden te verleenen. deelt mede, dat J.Hilhorst, Prins Hendrik-Bbe gevr laan 24 ontheffing behoeft van het behaalde «conform bij artikel 14 sub c der bouwverordening ten behoeve van den bouw eener garage met kolenjj bergplaats op een terrein, gelegen aan den I ÏToorderweg sectie A.2254. Geadviseerd 'norit ie noodige ontheffing te verleenen. geeft kennis dat het er prijs op zou stelleH dat van af begin Beptember a.s. de aan de gemeente verschuldigde schoolgelden recht streeks door de gemeente worden ingevorderd van de ouders der leerlingen. .Beslote llrichten i lid er scho ntvange I1 voo me ld Van het ligde sc jjben gest biedt voorstel met ontwero-verordening aan Alvorer betreffende opnieuw verdeeling der gemeente ner paro in stemdistricten voor de verkiezingen, enjBïaria te in verband daarmede een ontwerp-verordenil®Bit.Ludga aanwijzende de stemlokalen in die districten^ocht de er besc tellen biedt ter behandeling aan twee verzoeken, o- B Veraunr bouwvergunning vergezeld van de noodige tee[||koiristig keningen en adviezen. deelt mede dat de ^inanc Leele Bornmi ssi e te-| rjaar maakt tegen het voorstel van B.en tot aankoop van een telmachine ten dienst® der boehouding vanopenbare werken en stelt voor het voorstel voorloopig terug te nenen-l nevens g Hordt 1 I D C O Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 509