'S y/k /s-/ BESLISSING. de kosteijË- besloten wordt de koeten ad f 352,28 fe m een rij. f bestrijden uit den post onderhoud strate te wordenMeh pleinen. insorake- welke hij jorgeschrel jelegen aal in wenscht jemeecter Lj moet "ml •edoeld te:. de leidin; Lseert Hii- it het in Lding voor vas de ge- anen, in- Lng der vc-i d- rzoek om jehouden rtikel 6 te "berel hij de ge' L vast te Lid van de /■erzuim oergonen t der Vrij! tatuten del aoedig zul ter kenniï Vlug schril aehandelen j hrand in i overwe. Conform het advies van Bouw- en oning- Itoezicht zal adressant geantwoord worden De rente wordt vastgesteld op 3~3/8 Aan den Raad zal de volgende aanbevelin [worden aangeboden: le. C.H.Zaalberg van Zeist 2e. G.Timmer, Birkstraat l8b. Omtrent de voordracht der Vereeniging 'zal het advies van den "Brandraad worden I gevraagd !Ta ontvangst van :een exeiaplaar d-er Stat|uten [zal beslist worden of de gemeente als buiten- fgewoon lid tot de vereeniging zal toetreder Aan het Bestuur der Vereeniging zal ver zocht worden om toezending van de statu- ien der vereeniging ten einde na te kunr gaan welke kosten aan het lidmaatschap zijn verbonden. en 2 wA] ISO. >-AJ xi a Al Ibtf !f. b S Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 50