Jrnfë- BESLISSING. (iraa(iJafJ gebracht filter, j0i Lem dd. J i n6i ngejoj Po 1 i t i e?ero| aan te en 8 dagen aden van eert toe- rleenen. I^esloten wordt alsnog een aanschrijving }e richten dat binnen 8 dagen de voor- Ichriften moeten zijn opgevolgd. AANMERKINGEN. De toestemming wordt conform het advies er politie verleend. aden van eeH Conform het advies der Politie wordt de jen) in deHtoestemming verleend. i behoeve?^ tagde verg'J ïen. s Hendrit !t beoaalde ordening te met holen in aan de» leerd wordt •n. zou stelle e aan de en recht- ngevorderi De gevraagde ontheffing wordt verleend [conform het advies Bouw- en v0ningtoezich Besloten wordt het schoolbestuur te be lichten dat per 1 October a.s. de inning der schoolgelden wederom aan den gemeente Bntvanger kan worden overgelaten indien o [voormelden datum het schoolbestuur de hel fan het verschuldigde en alsdan verschul- fjdigde schoolgeld in de gemeentekas zal he iben gestort. ening aan r gemeente Lngen, en arordening di s tri ctehi Alvorens te beslissen zal aan den Pastoo [jder Parochie van de Onbevl.Ontv.der H.Maajgd Har ia te CoestdijK als beheerder van het IISt.Ludgardus Patronaatsgebouw worden ver zocht de zaal tijdens de verkiezingsdagen ter beschikking van de gemeente te willen [•tellen zoekenVergunning no1/598 wordt verleend over )odige e Hkomstig het besluit en de teekening hier nevens gevoegd. No. l/Bgft wordt geweigerd ïissie be i B. en 1' dienste en stelt te nenei Hordt besloten. p ft b- y uJ eC«IL-r 7 vóoi. V- cJt IS Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 510