•31 ug,-. s 6 "3 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter Bestuur der ""onintf; stichting Ons Be lang U TechnAmbtBouw en Woningtoezicht 16-9-«32 KORTE INHOUD. gaat over tot het houden der openbare a^HIjmtrent steding voor de levering van brandstoffen■Lrbehot Ingeschreven worden door 6 brnndstofhande-Min den laren t.w. Hoekstra, de Ruyter, Bosch, VanBlrigsbilj de wijngaard, Tak en 'V.fJukel. op verzoek van het college komt het Best® der woningstichting Ons Belang (Verdijden en architect Van de Haar) in de vergadert® ten einde in het bijzin van den Techn.AiaV, 0'Voverleg te degen over de gunning var, het schilderen van het woningcomplex waart 15 dezér een openbare aanbesteding heeft plaats gehad. Het streven van het coilege geweest het wegk zoo mogelijk op te dragen aan een ingezetene van Soest die met werk krachten uit de gemeente het werk zou kur® u itvoeren. De lijst van ingekomen inschrijvingsbiljt! ten wordt door het bestuur overgèlegd waati uit blijkt dat de laagste inschrijver is W.E.van Riet te Soest voor f 2184.-. Het k stuur is van meening dat het werk aan var, Riet kan worden opgedragen. De aannernings] som is weliswaar zeer laag doch de infonati omtrent den persoon zijn niet geheel ongun stig. Over het werk wordt behoorlijk toe zicht uitgeoefend en mocht blijken dat de annemer het werk niet kan afleveren volger; het bestek dan meent het Bestuur dat nog ai dere maatregelen zijn te nemen als herbesti ing e.a. doet toekomen door hem geformuleerde voor Kaarden, welke zouden kunnen worden vermot- den aan de aan J.Mensink,ftademakerstraat K te Soesterberg te verleenen ontheffing vat het bepaalde bij art. 14 sub 0 der bouwveio iening, ten behoeve van den bouw van een et kei woonhuis aan de Rademakerstraatkadas traal bekend sectie E. 1943. ged., welke ont heffing is verzoent op grond van het onm'rir vene in artikel 14 sub V der verordening ^angezic ■k op 1 ie vergad Lits de knnetae'r lit de ge De onthe Jeühn.Aml 6J 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 511