jf K. BESLISSING. snbare m ind stoffej ïd stof hande hmtrent de gunning wordt de "beslissing 3orbehouden in afwachting van het advies den Techn.Anibt. O.W. die de inschrij- Bosch, VanHingsbiljetten van den Secretaris overneemt. Bet Best® 'Verhijdn vergader^ Te chn «Aal 1 ;unning va iplex viaarti ng heeft t college "te dragen met werk- k 2 ou kunw vingsbiljei èlegd ^aar/ ijver is 4.-. Het k aan var annemings- de infooati Heel o ngun- lijk toe- en dat de ren volg- dat nog it Ls herbes :rde voor- .en veroon- irstraat 10 ffing van r boutwero van een en a tkadas- welke ont- het omr.chrpl rdening Aangezien het Bestuur zelf adviseert het lerk op te dragen aan 7.F.van Riet besluip Ie vergadering de gunning goed te keuren, lits de voorwaarde wordt gesteld dat de aannemer zich moet bedienen van schilders fit de gemeente JDe ontheffing wordt onder de door den fe chn .Ambt. gestelde voorwaarden verleend W ex^*Cejl<& Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V- \AtLuJU~t AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 512