"o 01. ICO. tl tik. I i 0 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. /ereen. "Soest Vooruit", soest "De school net der. Bijbel" Bestuur Van der Huchtschool Inspecteur Lager Onderlijs 1 Ak. Commandant Vrijwi Lige Brandweer, Soest 15-9- T.C.Tensen, Soest ?echn.Ambt. Bouw- ;n Woningtoezicht r Bestuur der B -uw- ereeniging "St.Jo i'e )h" te Goest 16-9- 14-9-'32 ■9-9-'12 9-9-38 betuigt hare instemming net de plannen iBet adr« zaze sticnting van een zwembad. 19-9-'32 KORTE INHOUD. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte op 27 tot 30 September 1932 De Inspecteur van Politie adviseert toe stemming tot het houden deaer collecte t verleenen, orider de gewone voorwaarden. zendt uitnoodiging tot het bijwonen van een ouderavond 00 Woensdag 21 September 1932, des avonds half acht in het school! bouw ITolenstraat. heeft geen bezwaar tegen een benoeming v mej. L.van 't Erve tot tijd. onderwijzer aan de onenb. school aan de Beetzlaan vei het tijdvak van 9 tot 16 September. rapporteert omtrent een brand, wellce op grens Amersfoort-Goesterberg onder de ge meente Amersfoort heeft plaats gehad. Ge bleken is dat de telefonische verbinding bij het uitbreken van den brand verstoord was. Verzocht wordt maatregelen te willen nemen opdat een herhaling hiervan niet meei" zal plaats hebben. zendt proefdruk van de dienstregeling van den autobusdienst met verzoek deze goed i keuren of eventueele bemerkingen tijdig kenbaar te maken. De toesd wordt /oor ker ot waai hooi I 11 Erve feember 1 Beslot* aak to< Ite Utre* illen I e will* illen 1 ezwarei indinfe De onV keuring ïdit aan biedt ter behandeling aan een verzoek 0.1 3esiot< bouwvergunning genummerd 1/594, vergezled 2oek ing van de noodige tee^eningen en adviezen. Jdagen, deelt mede, welKe maatregelen zijn getrof| fen tot vermindering én voorkoming van huurachterstand en zal voorts gaarne B. en "r. in overleg treden ten einde de aangelegenheid van den huurachterstand -j mogelijk afdoende te regelen. Het Be! e heer* omen 01 e voor: ou ziei rcaarbij Bchrift( welke a< ig te s van c og een uurden Voorts ■et Bes~ n te h; chillei <y S S 3 C Oi I O 0. Dagteekening en volgnummer. t 12

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 515