JAj BESLISSING. e plannen ijst adres den Raad aan te 13161611. d. houden van Re toestemming tot het houden der collec tember wordt verleend viseert toe™ collecte t orwaarden, j wonen va;. Hfoor kennisgeving aangenomen. hep tember het schoojl oenoeming T^Jot waarnemend onderwijzeres aan de o.l. JnderwijgerBchool Beetzlaan wordt benoemd mej L.vari setzlaan voWt Erve en wel voor het tijdvak van 9 naber. Btember tot l6 September 1932. wellce opj inder de ge-I gehad. GeH verbinding ld verstoord :n te willeij 'van niet ■egeling vanj deze goed i| ;en tijdig (Besloten wordt het dossier over deze taak toe te zenden aan den Dir. der P.T.t te Utrecht met verzoek van de stukken te tillen kennisnemen, daaromtrent van bericjht te willen dienen en voorts maatregelen te tillen nemen ter voorkoming van de ernsti sezwaren, welke ontstaan wanneer de door lindinfe niet steeds in stand wordt gehoud De ontwerp dienstregeling heeft de goed keuring der vergadering. Besloten wordt iit aan adressant mede te deelen. verzoek '- ■Besloten wordt de beslissing op het ver- vergezle ^oek. ingevolge de bouwverordening i.e' ver- agen. adviezen. zijn getroij ming van gaarne net einde de terstand ge vier en Het Bestuur der wfoningbouwvereeniging le heeren J.H.Benschop en P.C.Oouwenberé omen op uitnoodiging in de vergadering. Ie voorzitter zegt dat het college gaarne :°u zien dat een maatregel werd genomen faarbij komt vast te staan dat de huurder ;chriftelijk erkennen de huurachterstand ielke administratief is vastgelegd schul- ig te zijn. Hoewel het Bestuur overtuigd van de juistheid der bedragen zal ale 10£ een schriftelijke verklaring van de luurders worden overgelegd, haorts deelt de heer Couwenberg mede, dat let Bestuur alles doet om de huurachterstand n le halen en te beperken. Hij noemt ver 'ohillende maatregelen waaruit blijkt dat 1 itiy. Af' Af k 31. het Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 5C C<y(

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 516