BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bestuut Afd. Volks onderlij s JJBrouwer en K.Lam,Landbouwer Soest Tecnn.Ambt. Bouw en "/oningtoezicht KORTE INHOUD. omt in de vergadering met als afgevaardig den de heeren Koogman, Van Brienen, Luschen, en c. van den Broek. Mede is aanwezig le heer K. de Vries te Amsterdam. Be Commissie verzoekt bij monde van den he de Vries in het belang van vele kinderen no eens herziening van de afwijzende beslissin Van den raad inzake den bouw van een ooenba1 ©chool te Hees. Beb afzonderlijk resumé dezer bespreking is opgemaakt en gevoegd in het desbetreffen dossier. zomen in de vergadering en deelen namens de Soester landoouwera mede, dat de uitvoering, van de Varkenscrisiswet zeer slecht wordt uitgevoerd waarvan de houders van varkens nadeel ondervinden. In deze gemeente zijn op het oogenblik veel baconvarkens verkoop baar, doch de opkoopers olijven buiten de grenzen. Het is noodig, dat maatregelen ge nomen worden dat zoo spoedig mogelijk 150 varkens door de regeering worden opgezocht, 'orden de varkens zwaarder dan 200 pond dan zijn ze niet meer vaor baconvarkens ge" schikt en verkooobaar. biedt ter behandeling twee verzoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige tee keningen en adviezen. Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 517