fa 'ty oc BESLISSING. afgevaardig-l nen, Lu scherj nwezig de e van den hel kinderen nol ie beslissinl i een ooenial oespreking Lesbetreffsnl :n namens del i uitvoeringl .cht wordt n varkens ente zijn ns verkoop-I buiten de regelen ge elijk 150 opgekocht. 200 pond varkens ge-|| L bestuur inderdaad tegen huurachter- [9ri werkzaam is. Spreker vraagt of het Ik mogelijk zou zijn in een steunregeling beoalen dat een rentepercentage van he [eunbedrag is bedoeld als huurtoeslag, lodat het bestanddeel van den onderstand huur van de woning kan worden ingehöu fcr, ten behoeve der vereeniging. De voor- liter zegt onderzoek toe en besluit de E:eenkomst met het verzoek alles te doen Ir vermindering van den huurachterstand. )e voorzitter doet de toezegging na het Brstel van den Burgemeester het verzoek 111 de Commissie onder het oog te zullen ten. Jesloten wordt onmiddellijk den Minister m Oeconomische Zaken en den heer Zwanen-- Jirg te Oss telegrafisch het bezwaafc mede deelen met verzoek onverwijld aan de )eilijkheden een einde te maken. iken om V)e vergunningen worden verleend overeen- ïoodige teejoniatig de besluiten hiernevens gevoegd er pboekt onder de nos. 2/221 en 2/222. AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Ut/ CM

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 518