y S a c BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. )T- Boekhouder 0.1, Voorzitter l8-l-»32 A.P.Hilhorste.a. Soest verzoekt te mogen vernemen of aan arbei ders werkzaam "bij 0.7. die een dag verlof krijgen om werk te zoeken een dagloon van f 2,^0 off3.- moet worden uitgekeerd. stelt voor naar r.anleiding van het laatste; rapport terzake aanwijzing der uit te voe- rer: werken door openbare werken van den ted dmbtenaar dd. l8 Januari j.1. no.3H> e" daaromtrent op 18 dezer gehouden "bespreking met de commissie werkverschaffing (zie notu len) aan openbare werken alsnog schriftelij; machtiging te verleanen tot Uitvoering de: navolgende werken en daarnevens de credie-! jte verstrekken t.w. [Rapport O 4 Jan32 no311 'o 2 3a 3b 9 10 - 2a Zwarteweg Uieuwstraat Hartweg Dr if tj e Vondellaan Braamweg 234q,22 920.- 3061,11 2864,34 467,04 227,61 539,61 21-12-'32 De credieten te bestrijden uit de posten der begrooting voor 1932 gewone dienst. Voorts machtiging te geven tot rioleerin^ van Korte Uelmweg waarvoor te verstrekken f 2662,20. De Secretaris vestigt de aandacht op het feit, dat verschillende hiervoor genoemde wegen vallen onder de bepalingen van de verordening regelende het wegenfonds en vraagt of de verharding welke door 0.7. wordt voorgsteld niet is te beschouwen al. kunstverharding. verzoeken saoedige verbetering van den Izwarteweg De Techn.Ambtenaar belast metdde leiding jvan Openbare Verken deelt bij schrijven vanj 6 Januari j.1. no.§04 mede, dat de kosten |van verharding enz. van dezen weg begroot o f 2349,22 en dat de Commissie Openbare er ikan f 2349,22 en ken zinh met vereenigen. de voorgestelde verbeterin, Cemeentesecretari s •pechn.Ambt. Bouw en Vohi-ngtoeaicht vraagt mondeling machtiging over te gaan aankoop van een stalen dossierkast wa .rvoor Ln de begrooting 1932 een crediet is verleef oor den Raad. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. <y 3 CR O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 51