A Nf. In de vergadering van het College van Burgemeester en Wethou ders verschijnt op Dinsdag 20 September 1932 des voormiddags om 11,30 uur het "bestuur van de afd. Soest der vereeniging Volkson derwijs, vertegenwoordigd door de heeren Koopmans, Luschen, van den Broek en van Brienen alsmede de secretaris van het hoofdbe stuur, de heer Klaas de Vries. De heer de Vries, het woord verkrijgende, deelt mede dat het hoofdbestuur van Volksonderwijs gemeend heeft vollen steun te kun nen geven aan het verlangen van diegenen, die een openbare jschool te Hees wenschen. Spreker die er op wijst, dat het afwijzend be sluit van den Raad de ouders zeer heeft teleurgesteld, constateert eenerzijds met genoegdoening, dat Burgemeester en Wethouders ook van oordeel zijn, dat gelegenheid tot het ontvangen van openbaar onderwijs moet worden gegeven, doch kan zich anderzijds met de wijze waarop zulks zou moeten geschieden, n.1. door middel van een autobus niet vereenigen. De heer van Duren vestigt er de aandacht op, dat de voorge stelde regeling slechts als een van tijdelijken aard was bedoeld en wijst er voorts op, dat het den gemeenten moeilijk is «rm voor onderwijsdoeleinden geld te leenen. De heer de Vries verklaart de goede bedoeling van Burgemees ter en Vethouders te waardeeren, doch deelt mede, dat de ouders de kinderen niet aan de autobussen willen toevertrouwen en tegen het overblijven enz. allerlei bezwaren hebben. Voorts moge de vraag worden gesteld of het rijden met een autobus nog niet duur der uit zal komen. Spreker deelt vervolgens mede, dat de ouders daartoe door de omstandigheden gedrongen van zins zijn om aan Ged. Staten te verzoeken ingevolge art. 22 der wet den bouw van een openbare school te Hees voor te schrijven, ongaarne zullen zij evenwel daartoe overgaan, daar zij liever zouden zien, dat de ge meente uit zich zelf daartoe alsnog zou besluiten. Spreker vraagt of het niet mogelijk zal zijn deze vraag nog eens te overwegen, rekening houdende met den ernstigen wil der puders. Gevraagd wordt een school met een sobere inrichting, terwijl vermoedelijk slechts 3 lokalen benoodigd zullen zijn. De heer van Duren antwoordt, dat he# alleen een finantiëele kwestie is en van tegenwerking geen sprake is. Spreker wijst er voorts op, dat de Burgemeester, die de onderwijszaken behandelt, thans ongesteld is, waarop de heer de Vries antwoordt, dat frij gaarne bereid is met den Burgemeester deze zaak nogmaals te be spreken. De heer Koopmans deelt vervolgens mede, dat de school voor 63 leerlingen wordt gevraagd. De heer van den Broek merkt hierna op, dat er wellicht nog veel meer leerlingen zullen zijn, doch dat enkele ouders bang voor den schoolmeester zijn en dientengevolge niet willen teekenen. De heer Luschen deelt mede, dat hij met een andpr bestuurslid de door de bewoners uit Hees opgegeven adressen heeft bez cht en dat men zuiver en eerlijk is tewerk gegaan. De tweede maal liep evenwel meester ^rederiks achter hen aan om na te gaan, naar welke //^,'^l<adressen men ging» f-De heer de Vries deelt mede, dat het adres aan Gedeputeerde Staten door alle ouders van genoemde 63 leerlingen is geteekend. fChJe jl Sor. wijst er op, dat het hoofdbestuur van Volksonderwijs zich niet achter deze zaak zou stellen, wanneer zij niet serieus was. De stichting van een bijzondere neutrale school is natuurlijk "Asleehts een stok achter de deur,daar orincipieel een openbare school, dus een overheidsschool wordt verlangd. Voorts vraagt sor. in ver band met het adres aan Ged.Staten om eenig antwoord, hetgeen wordt toegestaan. Het bestuur van Volksonderwijs verlaat daarop de vergadering. oid.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 520