,u3' s "o II IV llllb. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bestuur der Maria- I9-9-32 school Vereen. "Soest 16-9-'32 Voortit" Soest XerKbest.Par.Onbev 1. Ontv.H.Maagd Maria 20-9-'32 Soestdij k Techn.Ambt. O.'T. 20-9-'32 R.H.J.Reintjes 15-9-' 32 V.wfeedestr. Soest Wed. L.Bekkers, 18-9-'32 Soesterberg Best. "Vrijw.Brand -19-9-'32 weer gan S-öest* KORTE INHOUD. vraagt de wettelijk medewerking: tot het beschiicbaarstellen van gelden] voor een zesde lokaal; tot gedeeltelijk inrichting van liet orl der A "bedoelde schoollokaal; tot het verbeteren der bestaande speel plaats tot het maken van een rijwielbewaanlJ verzoekt de straatverlichting in deze ge-K aeente, vooral in hèt najaar en winterseiMh" zoen, ook des nachts te laten doorbranden^^ noodigt Burgemeester en 'Wethouders uit bijwoning der plechtige inzegening van hel R.K."erkhof aan den Kostverlorenweg op 2o| dag 25 September a.s. des n.m. 3 uur« bericht dat de bouw van de onderwijzersiol cing te Soesterberg zoover is gevorderd,! aan den aannemer, G.van den Berg .alhier, ll worden uitbetaald de 2e termijn der aanne| .ngssom, zijnde 20% van f 5543-" of f 1103,6c verzoekt verlenging van den termijn, binnl welken moet zijn aangevangen met den oor! van een woonhuis aan de "raldeok Pyrnontla kadastraal bekend gemeente Soest, in secti H.4989,voor welken bouw vergunning is vei'| leend bij besluit van 14 Hei 1929» De technisch ambtenaar, belast met de lel ding van bouw- en woningtoezicht desLt bijl iiens schrijven van 21 Sept.1932 no.jD/j! nede, dat aan de hand van het bepaalde sil irtikel 68 der Bouwverordening de gevraag verlenging NIET Kan worden toegestaan es lat bovendien in het ontwerp-uitbreiding! plan bedoeld terrein een andere besteEfflinJ zal krijgen dan bouwterrein. verzoekt toestemming tot het mogen laten taan van de kiosk aan de Batenburglaan, gedurende de 'Wintermaanden. verzoekt in overweging te willen nemen hel verstrekken van een oodracht aan den te"| nisch ambtenaar b.h. Gasbedrijf tot het maandelijks doen controleeren der electhj sche sirene 00 het raadhuis. dj E 3 C CJ3 II KJ. I H I. I 114. II KT Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 523