^A/ Af JS BESLISSING. lg! van geldej l van heti lesloten wordt omtrent de verzoeken c en (d 00r den xechn.Ambt. O.w. een onderzoek te aten instellen. ;aande speeJj .elke waar: in de: Iesloten wordt een onderzoek in te stelle aar de kosten van het doorbranden der la en gedurende de maanden October t/m Maar iders uit tol ïning van cel •enweg op :o| 3 uur. lerwijzersiol gevorderd,™ :rg .alhier, J n der aaimef ■3.- of ;rrnijn, binn iet den bouw ■k ryrmontla :stin sect ning is ver 929. t met de le ht dealt tij '32 no.jD/Jl bepaalde U de gevraag gestaan er. itbreidingsj e besteiruJ ogen laten nburglaan, en nemen tel an den techj f tot het der electrij Het college zal bij de opening vertegen loordigd worden. Besloten wordt de tweede termijn groot f 1108,60 uit te betalen. n t. J Op grond der motiveering van den Techn. kmbt. Bouw- en Woningtoezicht wordt be sloten geen verlenging toe te staan. toestemming wordt verleend. iesloten wordt de opdracht tot maande- (lijksche controle der sirene op het raad |huis aan den technisch ambtenaar van het jgasbedrijf te verleenen. Voorts zal aan den Commandant der Brand weer te Soesterberg de vraag gesteld word °f de sirene aldaar iedere maand wordt na gezien en zoo ja wie daarmede is belast, en ^At' phSn. 1/ vLcvt I l) 9 -Ui^ys. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 31- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 524