j 6. r BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. H7. uu?. v.t Net,Niéuw- straat 24 Pastoor der Parocb v/d Obb.Bntv.der H.Maagd Maria A..H.E. J. v.Kesteren lil K.C.van Nes,Land- schapsarchitect ipeidoorn iixl. Ie Afdeeling ter secretarie H.Gv.d.Kuil Eigen domweg soest lilt. IU1 Techn.AmbtBouw en Woningtoezicht Techn.Ambt. 0.7. 22-9-'3S 20-9-*32 doet afstand van een strook, groot ongevet1 137 --2 van het perceel sectie H.no.38(12 t, behoeve van de verbreeding van de Nieunat» deelt mede geen bezwaar te hebben tegen chikbaarstell mg aan de gemeente van het "St.Ludgardus Patronaatgebouw" op de ateol mingsdagen van de vertegenwoordigende liC; neni 9-9-1 32 doet afstand van het te zijnen name staarlij verlof voor den verkoop van zwak-alcoholij- !drank in de beneden voorlocaliteit en beneJ den achterzaal van het perceel Van Weede- straat 32. 20- ■9-'32 i2-9-'32 - 27-6-'32 23-9-'32 No.103 brengt advies uit naar aanleiding van het chrijven van Gedeputeerde Staten dd. ,v.j tus j.1. 3e afd. no.2450/2126 inzake w p ping van de bestaande grens tusschen Amers foort en Soest. biedt ter vaststelling aan het ontwerp der aan L.P.Tismeer, Nieuweweg 99 alhier te ver, leenen vergunning tot de oprichting eener bakkerij met heete-luchtoven op/in perceel Nieuweweg, kadastraal bekend alhier in set-! ie G.3396. verzoekt vergunning ingevolge de Kinderlef tot het oprichten van een verf-spuitinrici-j ting voor automobile op/in perceel EigendÉ 104, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie G.3642. Blijkens schrijven van den Hoofdinspecteur! v.d. Srbeid, hoofd van het 4e district der 1 \.rbinspectie te Utrecht, dd. 21 septerib®' 1932 No.7373/224 behoeft het hem toegezor;ie! ontwerp GEEN wijzigingen om de naleving vsoj ie eischengesteld krachtens de Veilighei/ wet niet onmogelijk te maken. biedt eer behandeling aan eenige verzoeke'1 om bouwvergunning vergezeld van de noodiü6 teekeningen en adviezen. adviseert de levering van ie brandstof conform de gehouden openbare aanbesteding l6 September I932 op te dragen aan J.van-8! 7ijngaart voor de ingeschreven sóm groot n f 569.' 3 3 03 "O III 11 U). Dagteekening en volgnummer. ie KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 525