n. BESLISSING. sloten wordt den raad ..-rond in schenking te voor te stellen aanvaarden. L de beschikking over een geschikte zaa Tverkregen wordt "besloten den raad een- lor stel te doen tot verdeeling der gemeei 1 negen stemdistricten en tot aanwijzing fr stemlokalen met verzoek dienovereenkoiji lig te besluiten. ie staanifci verlof voor den verkoop van zwak-alc lcoholisMitschen drank staande ten name van A.H.f.J en be«Bi Kesteren verleend bij besluit van 30 TTeede- Rtober 1932 ^ordt ingetrokken, Besloten wordt aan het College van Ged. ■ten te berichten, dat geen vrijheid gevon- |ri kan worden in te gaan op de wijze waar I het gemeentebestuur van Amersfoort heeft Ie eend een grenswijziging te moeten voor-' lellen. .nero de:He vergunning wordt thans verleend con- er te virBon het ontwerp-besluit. Z eener perceel I in set-I LnderwetH)èsloten wordt de vergunning te verleene^i fèreenkomstig het ontwerp besluit. yV xAiiïx. ite in n^en stemdis vergunningen worden verleend overeen- pistig de besluiten hiernevens gevoegd ei|i looeict onder de nos. Ï/ÓOO, 2/223« [°nform het advies wordt besloten de leve hg der brandstoffen 00 te dragen aan J. [n ie Tijngaart voor f 5^9* •JOH. 1/ Cv), i Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. E t>J[ pc r IVI V E Arf d-ctlvwK |9 oy\ pLtzlvwrf H. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 526