e B "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. IUM. U> Roester Turnclub 'fvan Breukelen, Beckeringhstr.iJ l/b. E. J .Mastenbroek Techn. Ambt. Bouw- l en Woningtoezicht Mem UA Commandant Vrijw, Brandweer Soest 26-9-'32 I4-.9-32 I5-9-'32 23-9"'32 23-9-'32 2I-9-13 2 verzoekt beschikbaarstelling van e en rw-. Le door de gemeente voor de groote Provj,1 iiale AthletieK-wedstrijden, en deze ^1 trijden, welke op Zaterdag 1 Ootober ij È?e 3 uur zullen aanvangen op het Esvpc-- rein, te willen bijwonen. Voorts wordt het verzoek gedaan op den niddag van genoemden dag gebruik te raoga naken van de gangen der O.L.school aant' Beetzlaan, welke gangen zullen dienen aj kleedgelegenheidalsmede van de in hetr zit der gemeente zijnde uitbeembare scha' lokaaltjes en het lokethokje. verzoekt ontheffing van het bepaalde tij tikel 15 der B.V. ten behoeve van den oou van een blok van 4 woningen onder één aan de Beckeringhstraatkadastraal tea gemeente Soest, in sectie H.2269. De technisch ambtenaar, belast met de 1? ding van bouw- en woningtoezicht advisett ie gevraagde ontheffing onder voorwaarde te verleenen. verzoekt ontheffing van het bepaalde tij artikel 1 der verordening, als bedoeld in artikel 4 sub 2e der Hinderwet, t/b vanó oprichting eener zuivelfabriek in de koij ier gemeente, zooals die is omschreven in ie Algemeene Politieverordening dezer neente deelt mede, dat de II.V. *De Tijdgeest" i/i zijner slagerij aan de Soesterbergschestij vergunning behoeft ingevolge de bepaling ier Hinderwet en legt tevens over een s schrijven van het Districtshoofd der Ah- Insp. en van den leverancier der nieuwe koelinstallatie, betreffende de op ter;: ten koelinrichting. deelt mede, dat G.G.Hol, Postweg 20, 3o(S' eroerg ontheffing behoeft van het bekaai de bij art. 8 der bouwverordening voor^ bouwen van een dubbel woonhuis a.d. VerLj Postweg, kadastraal bekend in sectie 2. 2108 en adviseert de noodilge ontheffing', ier voorwaarden te verleenen. brengt in herinnering zijn schrijven va» 9 Maart 1931» no» V^9 Ct. i.z. "Bosch- brandweer"* en dringt nogmaals aan op he> ioen vervaardigen van een kaart op vcli5! groote schaal, aanduidend een nauwkeurig aanwijzing der gemeentegrenzen. u 3 C CJ> Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 529