BESLISSING n arbei- g verlof loon van erd. et laatst^ t te voe- an den tod 311, en bespreking (zie notiL chrif telijji ering der e oredie te' Het dagloon wordt bepaald op f 3.- en ka in voorkomende gevallen worden uitbetaald Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten den Techn.Anbtebaar 0.'.'. te machtigen tot uitvoering der werken. Omtrent de vraag van den Secretarus wordt mede na mondeling advies van den Pechn.Ambtenaar 0."r.deze wijze van ver- I harding teribeschouwen als voorwerk voor een latere afdoende verharding als in de verordening voor het wegenfonds bedoeld. u. Ai nkL ^A/ ilhL AANMERKINGEN. 2 1 4 4 1 1 posten i enst. ioleerin^, strekken t op het genoemde van de ids en 0.7. luwen als m den leiding .-ijven vanl 3 kosten begroot )penbare ïrbeterinpl te gaan tij wa :.rvoorj is verleet verzoeken ,e noodige» besloten wordt adressanten te berichten tat tot verbetering van den vergegaan eg zal worde De Secretaris wordt tot aankooo gemach tigd. De vergunningen worden verleend overeen zonstig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt onder de nos. 1/473» 1/475» [1/477, 1/433'. 1 7> b L. L7 Z.,.L. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 52