X 7K BESLISSING. gesloten wordt voor deze we istrijden be- Ltohikbaar te stellen een verguld zilverer yR een "bronzen medaille (klein model).Voc |an worden "bericht, dat het college verte Benwoordigd zal worden tijdens de wedstri len. [Goedgevonden wordt de gangen der O.L.scl: ïeetzlaan als tcleedgelegenheid te gebruik erwijl de Techn.Ambtenaar O.y. wordt ge- chtigd de schaftlokaaltjes en het loket Itjer beschikking van de Turnelub te stelle Te kosten van overplaatsing dezer lokaalt Ikprnen voor rekening van de Turn club. Besloten wordt den Raad voor te stellen ■e gevraagde ontheffing te verleenen onde [voorwaarden van grondafstand ter verbree ■ing van de Beckeringhstraat en andere be [palingen alles conform het advies van den [lecnn. Ambt. O.1"/. ÜOmtrent dit besluit zal alsnog hedenmid dag het advies worden gevraagd van de Coir lissie voor Openbare berken. j Omtrent dit verzoek zal aan den Techn.Anbt. [Bouw- en 'Voningtoezicht het advies worder [gevraagd meer in het bijzonder of de afvoer jan het fabriekswater zonder hinder kan ge- |schieden. I In verband met de mededeeling wordt be- ■loten de N.V. Tijdgeest" aan te schrijvejn [dat een aanvrage om hinderwetvergunning Jioet worden ingezonden en dat afvoer van het [koelwater op het gemeenteriool nadat be- [doelde aanvrage is ingeKcmen in overwegir |zal worden genomen. Besloten wordt de noodige ontheffing te [verleenen onder voorwaarde van storting pan f 318,75 in het wegenfonds en voorts onder de bepaling sub 2 van het advies in den Techn. .Ambt. Aan den Techn. Ambt. O.W. onder verwij- [zing naar de reeds gegeven opdracht dd. P7 Maart 1931 op te dragen zoo^poedig [mogelijk doch 'in ieder geval vóór 1 Nov. As. aan het verzoek van den Commandant ier Brandweer te voldoen. rts ooi en hok j e n. jes sy[i tA' Ujcj. MJl|Y Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1/ h/icCu^l'1— AANMERKINGEN. 1/ w.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 530