m. u S S nyo. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Commandant Vrijw. Brandweer, Soest 1TVÏ. Brandraad van Soes 3de Afdeeling Burgl. Armbestuur DMf Bestuur R.K.Bijz. scholen Par. St.Pe truB en Paulus,Soe 2l-9-'32 t 21-9-'32 2,4-9- '32 19-9-'32 et KORTE INHOUD. brengt in herinnering zijn schrijven van) .Taart 1931» no« 1/^9 Ct. i.z. "Boschbrand. seer" en dringt nogmaals aan op het doen vervaardigen van een kaart, op voldoend jroote schaal, aanduidend een nauwkeurigeI aanwijzing der gemeentegrenzen. geeft in overweging: a» de directie van den telefoondienst te- zoeken een onderzoek te willen instellen) naar de oorzaak van de storing, welkeh in den nacht van 14 op 15 Geptember j.i, heeft voorgedaan; hiervan den uitslag tij mogen vernemen en zoo mogelijk een har™ ling te voorzomen; b. opdracht te geven aan de beide comriiandj1 ten der Vrijw. Brandweer tot het beproef der telefonische doorverbindingen; het doen aanbrengen van electrisch te' lichten naamplaten met duidelijk leefad opschrift "Commandant der Vrijw. Brand aan de woningen dier commandanten, voor? kening der gemeente; i. verbetering te doen aanbrengen in het;; bruik van het telefoontoestel in de woiaj van den agent v.Hummel te Goesterberg da plaatsing van een toestel ter hulpsenretaj rie met bijbehoorende overschalcelaar vraagt beslissing over de vraag of berust kan worden in het lidmaatschap van V.v.d. 3teeg Sr. van den Verkloozenkas v/d TTed. 3childersgezellenbond. De opgaven van werkloosheid stemmen overee net de kuarten v/d Verzloozenkasalleen .ijft de vraag over of hij (v.d.Steeg) nie ^roor eigen rekening bij Goed 'Tonen werkte, adviseert ter voorziening in de vacatures per 1 Januari 1933 ontstaan wegens periodie te aftreding van de heeren A.Legemaat en .A.Endendi j k de volgende aanbeveling den ::*aad aan te bieden: /acature T.egemaat Vacature Rndendi/; L. A.Legemaat 1. P.A.Bndendijk 3 - J.Hoorlander 2. G.Landman bericht dat het hem niet bekend is dat er ïitgaven voor hejj onderwijs ingevolge art, 72 der wet zullen zijn te doen, doch be daagd zich omtrent de zeer hooge kosten ïe' jonden aan de gasverwarming der R.Jf. Jongen'; school. 3 C OJ "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 531