BESLISSING. den Techn. Ambt - Oonder verwijzir de reeds gegeven opdracht dd. 27 MaaiH op te dragen zoo spoedig mogelijk docih [ieder geval vóór 1 Nov. a.s. aan het ver- jk van den Commandant der Brandweer te |doen. §i; den Brandraad te berichten dat omtre loorzaak van de storing in de doorverbi een onderzoek is gevraagd aan den Bi Ir ?ost- en Telegrafie te Utrecht en dat ^voorstellen sub b, c en d in handen ge >e i zullen worden van den heer Burgemee Ir iie neer in het bijzonder met de zake Brandweer betreffende is belast- rit ri- i'. van de Ned. Hoest te ver schrijven van te willen doer niet alleen vs evens belanghebbende in schrijven zal mitsdien on paloten wordt het Bestuur phildersgezellenbond afd. poefen het antwoord op het en V. dd. 17 sept. j.1. fiitgaan van het Bestuur en per; Voorzitter t feze zaak. Het teekend moeten zijn door den wn.voorzittc lil den secretaris van de afdeeling. catures BB-rsloten wordt den raad de aanbeveling periodiejlor te dragen conform het advies van het aat en Jurg, Armbestuur. ing den isloten wordt in verband met de klacht |trent de kosten der gasverwarming een afj- irift van het schrijven te zenden aan d er -hn. Ambt. van het gasbedrijf met verzo< Kin oordeel daarover te willen kenbaar na]- V. er- r ló' uTóp. 1/ y\l 2 HVCj. c AANMERKINGEN. ^Aj' nj. %A.u\0 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 532