y a a a> *o Bestuur der stich ting Engendaal^cho BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 31 Dir. v/h Bureau voor Verifi der Ve v.Ned.Gemeenten 4 s-Gravenhage 1(3 Cerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente 28-9-132 r 2-9-'32 KORTE INHOUD. bericht, dat het vasthoudji aan de eiSC; voor 1 October a.s. antwoord op het vetf om beschikbaarstelling van gelden voorj bouw van een nieuwe school te ontvang, Daarbij wordt opgemerkt, dat de mogel^ heid blijft bestaan totnverder overleg0' de plannen, reeds in het onderhoud op Augustus j.1. en in het schrijven van'] choolbestuur dd. 14 September j.1. lei deelt mede dat de kosten van een advies te brengen omtrent de mogelijkheid en», schijnli j klïeid van de invoering van eet centrale boekhouding in deze gemeente rj: raming f 2^0.- zal kosten. De secretaris deelt mede, dat hem na onderhoud met den heer Verificateur Jats en het hoofd der afd. Dinancien is gelii dat verschillende omstandigheden het «e lijk maken voorshans niet tot invoering eener centrale boejhouding over te gaat, Vel werd bij die bespreking de wenscheli heid onder het oog gezien om tijdens de drukke maanden van werkverschaffing aaa adjunct-commies belast net de boekhoud: eenige hulp toe te voegen. Op grond vat en ander stelt de secretaris aan het col' ge voor te besluiten dat de ambtenaar zaam ten kantore van den gemeente-ontval twee dagen per week of zooveel minder a'. zijn aanwezigheid voor het verrichtend werk aam de administratie en boekhoud.it van openbare werken noodig is, te belast met de taak den adjunct-commies belast: de boekhouding O.'9. in zijn werkzaamheJl bij te staan. De secretaris verklaart® trent dit voorstel met den den gemeentel vanger overleg te hebben geoleegd. Dek zich met het plan vereenigen. Indien het voorstel van den secretaris; wordt aanvaard kan voorloopig van het vies gevraagd aan het bureau voor veril tie worden afgezien. deelt mede toestemming te verleenen dat gemeentewege het kerkgebouw in de Kerk buurt wordt beklommen voor het doen van noodige onderzoekingen naar de mogelij® omtrent het doen aanbrengen van het "An? lus-klokje'" op bedoeld kerkgebouw. tv 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 537