^4 BESLISSING. esloten wordt tot beschikbaarstelling vt >^334,50. In een schreven zal aan het hoolbestuur worden medegedeeld dat tot :ze beschikbaarstelling is besloten op i0nd van de in zijn schrijven van 23 Sep- tober j.1. en 14 September j.1., gedane tezegging om van die beschikbaargestelde (Lden geen gebruik te maken, indien na feegd overleg een andere oplossing wordt onden. Besloten wordt de opdracht dd. 8 Sept. j 1. het Verificatiebureau gedaan naar aan Lding van het besluit van 2 Sept. 1932 te trekken. jorts wordt conform het voorstel van deh sretaris besloten den ambtebaar werkzaam er: kantore van den gemeenteontvanger gedu ade 2 dagen per week of zooveel minder als jn hulp noodig is toe te voegen aan de s.d- ïisiratie der boekhouding bij openbare neen nen datlBesloten wordt aan den raad mede te dee- ie Kerke#8n dat naar aanleiding van een vraag van loen van PI' raadslid Busch een onderzoek is inge- aogelijfir^ü naar de kosten van olaatsing van he het "AïiifAngelus-klokj e" op het kerkgebouw der Necjl ■fav.Gemeente in de Kerkebuurt en dat ui fet onderzoek is gebleken, dat de Kosten |Ögal vrij hoog zullen komen. 0 o dien gro liellen B.en J. voor voorloopig nog geen itvoering te geven aan den wensch van ge oemd raadslid.. IIP n /I ri 1 n 4 Tl m m "U »-» a a vn PI a vt a a 4 a 4 vi m a A -f- n Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. rtd Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 538