s». a a "o I 141- 114 V. IHO. 144. Htr- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 114 0 - l|4l PechnAmbt0'7 3e afdeeling Wethouder J.S.van Duren Techn.Ambt. Gasbe drijf 19-9-'32 Best.tentoonst. comm.ingesteld doo de verv.pluimvee teelt en konijnen- foKkerij "Soest en Omstreden" Voorzitter v/d raad van Arbeid Amersfoort te dejTh.v.Donselaar typiste ter secre tarie IHl. !ued. Staten 14 J.M.O'Breen te Huis ter Heide KORTE INHOUD. gesloten w Tagen van sningen. 2Ó-9-«32 27-9-'32 27-9-'32 rapporteert dat zich in de semi-permanent» woningen en in de noodwoningen wandluizen vinden zoodat het hem noodig voorkomt da; deze woningen worden gereinigd door den?, nigings- en Ontsmettingsdienst. De kosten worden begroot op f 475»- in totaal. volJ het rapport is op den dienst 1932 nog leJ baar een bedrag van f 150.- zoodat alsnog een crediet van f 325»- beschikbaar gestij dient te worden. biedt aan het 3e suppl.kohier der Hbnden«et kohier lasting over 1932 tot een bedrag van f ^Korden aan; biedt een ontwerp tot wijziging van de vefcesloten wi ordening tot heffing en invordering van eflbad ter v; Hondenbelasting, ter overweging aan. vraagt machtiging om aan erkende inatalhMet advies teurs een provisie uit te keeren voor de verhuurde keukengeysertjes en gasf ornuize:| en stelt voor dienaangaande de door hen worpen 13-9-*32 verzoekt toestemming tot het houden van talDe toeste! verloting. De Inso. v. politie heeft tegen inwillig.) onder de bekende voorwaarden geen bezwaar 26-9-'32 verzoekt "Burgemeester en Wethouders hunne medewerking, te willen verleenen dat de rei[ tekaart van het personeel na het einde vail den geldigheidsduur oer ommegaande aan zij nen raad worden toegezonden. 29-9-'32 26-9-»32 27-9-* 32 bepalingen te aanvaarden. Besloten 1 st met d' •ichten wa; jewezen me' ;en omtren' Joekjes ni< verzoekt haar vergunning te willen verleeifce vergun) om buiten de gemeente te wonen. Zij is voapfenst het nemens zich te Baarn te vestigen. vragen advies omtrent het verzoek van de IBesloten commissie, beheer voerende over de Eembrujf om de laatstelijk verleende concessie tot I riet heffen van rechten voor het varen dooil iie brug te willen verlengen overeenkomst! ie thans geldende voorschriften en tarievel deelt mede, dat bij ?rits Bartels voorloo?iEes]_0^.en A van schoolbezoek geen sprake kan zijn. pet collegi en eener 1 ven huis* pderwij zei ferberg he- <u 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 539