BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn.Ambt. 0.7. Techn.Ambt. 0.1, Gemeenteontvanger 25-l-'32 21-1-'3: 14-1-32 KORTE INHOUD. adviseert,na de gehouden inschrijvingde levering van "benzine aan de gemeente gedu rende het dienstjaar 1932 op te dragen aan de ÏÏ.V. O.B.I.M. alhier tegen den door haa opgegeven prijs. deelt mede dat aan de firma 0:T.7eenen- daal te Soest kan morden uitbetaald de 2e termijn, zijnde der aannemingsom voor het leggen van een Kurklinoleumvloer in het gymnastieklokaal bij de o.l.school in de Kerkebuurt. stelt voor het innen der asch- en vuilni3 kwitanties op te dragen aan den deurwaar der T.G.v. i.llan, zulks tegen een beloonin^ van 3v-n Let totaal geinde bedrag. 3e sloi ^edurer aan de gen der 3e tal: iGoedge ofitant irv.n het totaal Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 53