fa ^A( I^T: 'ermnenti kluizen ■komt da| °r den 5, e kosten .alVol» n°g lesc t alsnoj ar ge stil Hóndenji van f 35 esloten wordt den raad een crediet te ragen van f 4-75*" voor het reinigen der [oningen an de ve; ng van ei n. Besloten wordt de ontwerp-verorderiing den jaad ter vaststelling aan te "bieden. insta Ha. voor de fornuizet or hen o: sn van e» Lnwilligi 3 e zwaar, r s hunne it de reij einde vat i aan zt* i verlee; van de Eernbrui sie tot ren dooi enkomstil tarievê voorlooj. jn. BESLISSING. et kohier aal den raad ter vaststelling porden aangeboden. Het advies delj Gascommissie in te winnen De toestemming wordt verleend, Besloten wordt aan den Ad j commies be- Last met de boekhouding een schrijven te chten waarin op zijn nalatigheid wordt ewezen met opdracht te zorgen dat klach- en omtrent het niet tijdig afgeven der oekjes niet meer voorkomen. De vergunning wordt verleend zoolang de 'ienst het toelaat. gesloten wordt gunstig te adviseeren. besloten wordt adressant te berichten dai college wil. medewerken tot het verlee- 'en eener bijdrage in de kosten van het t|e even huisonderwijs, wanneer één van het 'fiderwijzend personeel der scholen te Soes erberg het onderwijs wenscht te geven, waardoor y-As ivip. V Al V\ J 1! VO! Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. [f iLui~L.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 540