'3- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ii ro. Tebhn.Ambt 0V M.J.C.van Eyck Bussum Sed. Staten van U trecht I iTl. Best. afd.soest v/i /er een. VoIks onder-' wijs te Soest 11 4- 2Ó-9-'32 3-9-'32 19-7'-' 32 HO. Voorzitter uemeentesecretari rapporteert te hebben geïnformeerd naar Kosten, welke zouden zijn verbonden aan verplaatsen der palen van straatverlioht staande langs den Korte Brinkweg en advi hiertoe niet te besluiten, nu door de P is bericht bij schrijven van IJ Se >tenibe: 1932, doss.4-3.6 afd. MD. E»M. dat deze pzaatsing van circa 400 li. laagspanning zal vorderen een bedrag van f 600,38. doet een aanbieding omtrent het vervaardi van een ontwerp voor den legger der vaan teren in deze gemeente. dringen er 00 aan het tekort "St.Joseph lekken in tien gelijke jaartermijnen uit gewone middelen der gemeente. De voorzitter nerinnert aan de toezegg gedaan aan gemelde afdeeling Volksonderi:|eelen am nader bericht te zenden in verband me ehouden bespreking op 20 September j.1. Hij vraagt de beslissing der vergaderinj «door illen komen ,r£t ten sp .nlde naam jS geven z. eding word esloten «o g>,an Besloten w elaanbestei pvoorstel isioten tot Augj.1. n te beweg rt gedekt nd met de ogere uitg )e burgemee ■met deze jesioten wo dat g jheef t ge n terug te i 1932 om bouwen. A Uist sterk mcentratie en vrijhei »or te stel a.n een open ig te besc telt aan de orde de beslissing over hetlestoten wo leenen van een bijdrage in de kosten vanltriet coll gifte van een boek over het landscha enlnlbedrag a natuurleven van Soest, waaromtrent een lilng op 16 S spreking is gevoerd met den uitgever G.Ditg ive van ierbeek te Laren (1T-H) in de vergaderinjNl-en. 16 Sept, 1932. adviseert het college te besluiten de kal tooruren in den wintertijd ter bezuinig!1 van electrische stroom te bepalen van 9 v.m. - 12/2 n.m. en van 1 n.rn. - 4>s n-' brdt beslc tu S S 3 G a> o Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. II SM,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 541