viA *d naar Len aan r er licht en advi >r de !e i tei.nbe deze v >annings >,38. ervaard: er vaan Jo se ph« nen uit BESLISSING. ■door de Kosten aanmerkelijk minder llen komen te bedragen. Een nader bericht rdt ten spoedigste ingewacht met opgave ,n|de naam van hem of haar die het onder js geven aal en het bedrag dat als ver- ecUng wordt verlangd. lesloten wordt niet tot verplaatsing ove gaan. sondeiw band me! er j .1. gaderinj Besloten wordt geen gebruik te maken vaxji e laanb e s t ed ing )p|voor3tel van den "Veth.v.Financiën worc.t isloten tot intrekking van het besluit van i Jug. j.1. en alsnog te trachten Ged.Stï n_te bewegen goed te keuren dat het te- rt gedekt wordt in 20 jaren zulks in vei[- nd met de onmogelijkheid tot dekking de^ ogere uitgave. ielburgerneester wenscht aanteeKening dat ■met deze beslissing niet kan instemmerL oezeggii ee .oten wordt aan het Bestuur mede te er ëlen, dat het college geen termen aanwe g^heeft gevonden om den raad voor te st n'terug te komen op zijn besluit van 27 i 1)32 om geen openbare school te Hees bouwen. Aangezien van regeeringswege uist sterk op wordt aangedrongen om naar mcentratie van scholen te streven kan een vrijheid gevonden worden den raad oor te stellen op het verzoek tot sticht: an een openbare school te Hees alsnog gun ig te beschiKken. ver hetfceêloten wordt len uitgever te berichten ten vankt iet college geen vrijheid kan vinden cha enfenlbedrag ad f 600.- zooals bij de bespr t een bing op 16 Se)t. j.1. is verzocht, voor d ver G.ljtgave van het boek ter beschikking te aderingMIlen. n ae Ka: zuinigi van - 4>2 n.i 'otdt besloten. :.ng <!- f! U cJi cLexL^ *Aï jo. ITHI. 2/ XhiH- V J Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. til- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 542