BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Commissie van bij- taüd Grondbedrijf Techn.Amot. Bouvs- |en Ton^ngtoezi-cht 1si, Voorzitter 9 •- 9-'32 Gemeente secretaris KORTE INHOUD. adviseert een aankoop van grond van Plo.i voorloopig aan te houden en eerst zoo gJ iig mogelijk een afsrand van daarbij gelei grond door van 't Bet in orde te brengen! Ltaris Bai [spreking |e dat te. [ing Ploo; bn. Daar bi Jnd '«elke jenoraen. jfkort waar* Ï5.- ge*o strook g: santé geen byeraent hy hstrook g: >1 reden a< ■ere wij z jet. 3 )rek lékten tot fionstig vi »1 hij een ["stand bij keelt mede, dat F. Hornsveld Bieuwerh. str,Besloten w [ontheffing behoeft van het bepaalde bij Joruorm het 14 sub c der bouwverordening t/b van denËLnede ond voorgenomen bouw van 4 winkelhuizen met .(fc .enaar i: room-garage en werkplaatsen op een terrei gelegen aan de Van Weedestraat-Korte Briil jkadastraal bekend gemeente Soest in sectiil j\. nos. 2141-2142 en adviseert de noodigtj ontheffing onder voorwaarden te verleeneitl Stelt voor bij den raad een voorstel aanls® sloten wi kig te maken tot wijziging van de Bouwveiille ontwer: lening en wel in dien din dat de Korte Ï3i.lfee verzoe. Weg en de F.C.Kuynerstraat worden aangefflilte willen als straten waar gesloten bebouwing kan 'aWien tot w [ien toegeètaan. Baarbij h dat de Ko: voor aane king kunm lomtrent j fcouwverori de Gezond: voor Open' wanneer voering i raad aan vraagt machtiging tot aankoop van de nieul uitgave Gemeenterecht van HrJ.Oppenheiml De macht ij I <y 3 C CD O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 543