van x>iO0. t Z O O s 3| r"bi jgel^ brengen' vn iwerh. st: .de bij s van den en met s :n terrei; rte Brij in secti! noodige erleeneii idere wijze schadevergoeding aan Plooy jet. 5 jreker geeft echter in overweging Ihten tot na de overdracht van den gron$. komstig van Van t Net. Na de overdrach il hij een verklaring van Plooy tot gron|L stand bij het college inleveren. iesloten wordt de ontheffing te verleeneh infora het advies van den ^echn.Ambt.O.y. Jmede onder de voorwaarden door dien ibtenaar in zijn rapport omschreven. tel aani Bo uwveri Korte Br. aangewi ng kan "i de nieui ipenheiiï' BESLISSING. otaris Dammers komt in de vergadering tér spreking van dezen grondafstand. Hij deelt (e dat tengevolge van het aangaan eener ding Plooy zijn huis heeft kunnen verkots li. Daarbij bleef onverkocht de strook ond welke reeds door de gemeente in gebruik genomen. Tengevolge van de dading is h kort waardoor Plooy schade heeft geledeh 85.- geworden alsmede kosten opmeting va strook grond ad f 17,50» Aangezien de ente geen opmetingskosten, noch kosten ayement hypotheek heeft te betalen wanne strook grond wordt overgenomen vindt hL 1 reden aanwezig dat de gemeente op een n e- 1 an r j of 1- te iesloten wordt: de ontwerper van het uitbreidingsplan te verzoeken in verband met het ontwerp te willen adviseeren omtrent het voorne-|- men tot wijziging der bouwverordening waarbij het zal worden mogelijk gemaakt dat de Korte Brinkweg en de V.U.Kuypers voor aaneengesloten bebouwing in aanmer ting Kunnen komen; 'omtrent de verordening tot wijziging d bouwverordening advies in te winnen bij de Gezondheidscommissie en de Commissie voor Openbare 7erken; wanneer aan de besluiten sub a en b ui voering is gegeven den voordracht den raad aan te bieden. be machtiging tot aankoop wordt verle ene. ;r er AANMERKINGEN. vwy Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 544