«M. /SU. aan gen Veenen- li de 2e som voor oer in chool in BESLISSING. ïordt de levering van de bezine te drane Besloten gedurende het dienstjaar 1932 op ur U.& de B.t?. O.B.I.M. gevestigd alhier te den door haar opgegeven prijs. Betaling van f 66,75 plaats hebben. Goedgevonden vordt voor het innen der fitanties aan vergoeding te betalen 3 m het bij den gemeenteontvanger afgedra totaal bedrag. ;en Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 54