u "o n)H- nsinkRadeaake str. 10, S'berg i rl <T. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. r- 27-9-* 3'< Overste st«Jansge sticht te Uithoorn namens Mej.M.Hilho Je \fdeeling 3-lo-'32 rst 3-10-'32 KORTE INHOUD. verzoekt den grond, gelegen voor het staande huisperceel, kadastraal bekend! neente noest, in sectie E. 194-3 ik bruil te mogen ontvangen en eveneens vrijste;] rap. de verplichting tot aanleg van eens toir voor dit gedeelte, tot aan het tijd at voor meerdere perceelen aan de Rade Sterstraat deze aanleg moet geschieden. De techn.ambtenaarbelast met de leijl van bouw- en woningtoezicht adviseert cl verzoek afwijzend te beschikken op groef van de overwegingen genoemd in zijn ad'tj id. 3 October 1932, no. 3/4-1» deelt mede bereids f 75»hebben gestori als bijdrage in de veroleegkosten van i| krankzinnige moeder. volgens Uw besluit van 12 Augustus j.1, den thans tegen betalihg toegangsbewijs voor publieke vermakelijkheden a,an belaij benden verstrekt. Bij dit besluit werd er evenwel geen r| ning mede gehouden dat zijdie na het plaats hebben van de vermakelijkheid on een of andere reden (b.v. door slecht ~i slechts een zéér gering aantal plaatsbetl zen verkochten, geen recht op restituti| een gedeelte van het g,an deze boekjes plaatsbewijzen ten koste gelegde, kunnéi ten gelden. Het ware duo wellicht billijk te bepaltl dat wanneer méér dan de helft van de ver| strekte entree-biljetten na het plaatr hebben der vermakelijkheid in goeden s; ter gemeentesecretarie worden ingeleveri pO/a van het voor deze biljetten ingevoll Uw voormeld besluit betaalde, zal wordeif gerestitueerd. Als voorbeeld zij verwezen naar een ëe' dat zich onlangs voordeed. \an een gymnastiekvereeniging werden I een vermakelijkheid 2000 entreekaartenI strekt. Hiervoor moest, krachtens Uw "wf van 12 Aug. 1932, 4 x f 0,75 i 3»" 1 den betaald. Na het feest werden, als gevolg van del ringe belangstelling, 1714 plaatsbewi jzi teruggegeven. Volgens de voorgestelde rl ling zou dus in het vervolg $0% van hetr spronkelijlc gestorte bedrag of in dit Se| f 1,50, aan de vereeniging kunnen worden] rugbetaald. <y S B n c 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 551