BESLISSING. |esloten wordt adressant te berichtendat college bereid is den raad voor te st ai na overdracht van den grond aan de ge Unte deze wederom te verhuren voor een van fO.SO oer jaar, mits de kosten van ittoiraanleg voor het geheel worden ge- lor t bij den gemeenteontvanger e 1- be- n gesto*»'°rdt voor kennisgeving aangenomen, en van i;| tus ji,voorgestelde regeling wordt aangenomen gsbewijzBi daarmede de restitutie van f 1,^Q goed ïan belwekeurd. i0 Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk is* Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 14.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 552