BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn.Amot. Bouw en '/oningtoezicht 1-10-32 '/oorzitter en secr|e taris zwemconmissi brengt rapport uit aangaande het schrijven van wethouder Lodeesen, i.z. de tot A<A«dj ECruif, Vondellaan 10 gerichte aan schrijve tot afbraak van het doo,r hem opgerichte chuur-t j eachter de vsoning- Vondellaan lof zulks zonder vergunning van Burgemeester» Tethouders en adviseert genoegen te neraenj net het in het schrijven van den wethoude» ld. 28 sept. 1932 onder ten 6e vermelde. ieelen mede, dat niet alle leden zijn opgj roepen voor de commissievergadering, die 15 Juli j.1. gehouden is. Techn.Amot. O.'V, 5-10-'32 Bazaar-Comite Chr. School Soesterberg Bestructiebedrijf M.V.üeKro, Oversch 28-9-#32 1 e S.H.Schneider,Heu- velweg 34, Soest adviseert naar aanleiding van het verzoek van A.Boer te Bloemendaal om bericht of ct ianting van zijn perceel bouwterrein, gek jen aan den Molenweg, nabij de Algemeenef raafplaats, aan toezicht van de gemeente anderworpen, adressant te berichten datM alanting niet verboden kan worden door dei ,ente enz., doch dat het beter is alvorei, tot beplanting over te gaan inzage te neme' van het uitbreidingsplan enz. vraagt toestemming tot het houden eener bt. aar op 3> 4 en 5 Nov. a.s. De Inspecteur van Politie deelt bij s clirl ven dd. 5 October j.1. no. 362/4 mede, dat] aij hem tegen het houden van bedoelde bar' 5een bezwaren bestaan. loet eenige mededeelingen met betrekicing t laar bedrijf en vindt he.t een raadsel dat' Regeering nog maar steeds gelden beschikte uil stellen aan de N.V. ITederiandsche Thert Chemische fabrieken voor het bouwen vap es volmaakt overbodige destructor naast haar reeds bestaande inrichting. 20-9-'32 verzoekt den boom, staande voor zijn won is- te verwijderen en daarvoor in de plaats te stellen een j<>ng boompje. Hij is bereid de faaraan verbonden kosten te betalen. De technisch ambtenaar belast met de leÜ van openbare werken deelt mede dat geen ter men aanwezig worden geacht om bedoelden to ,e doen vervangen door een anderen. Begin gende week zal echter een begin gemaak# 'W den met het insnoeien der boomen, zoodat adressant dan geen hinder meer zal onderv; den van het slaan der takken tegen de ante 3-lo-'32 Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 553