IAI- V/^, ~Aï ^A)' BESLISSING. schrijven! 3 ~fc \i (Jf schrijf richje Haan lol aeester J te neraenj rcethoucU.»l rmelde. 5ijn opg i-ëdie verzoek sht of OH ;ingelfj gerneene ïemeentel ;n dat fel door deJ i alvoreii i te neml lesloten wordt genoegen te nemen met een (hriftelijke ve^Klaring van den eigenaar >r schuur, dat hij tot afbraak van de letuur zal overgaan zoodra met den aanlieg in den vseg een aanvang wórdt gemaakt en iodra hij overgaat tot verkoop van zijn srceel. sloten wordt de Oommissie te berichten, ,t het öollege erjgeen bezwaar tegen heef inneer door de leden der subcommissie we ;ns tijdverlies een declaratie ad f 2,50 lid wordt ingezonden. [Tegen voldoening van presentiegeld bestalan ittelijke bezwaren. Jesloten wordt adressant te berichten jnform de laatste alinea van het rapport Ln den Techn. Ambtenaar. eener ai£e toestemming wordt verleend 'ij sci lede, dat| :1de bazal ■ekking i(| sel dat eschikte] che Tiiera n van eeif st haar jn womti laats te| ereid de| n. de leid! geen teil elden loof Begin maak) wai| zoodat ondervil de antefl Jet schrijven ,vordt in afwachting van de [ergadering der Ver. Hed. Gemeenten afd. 'trecht voor kennisgeving aangenomen. lesloten wordt adressant te berichten coc lorm de mededeeling van den Techn.Ambt. C ClsA-ul-. *Aj A>J L. \9 \P~ <xAfCeef" V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ff. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. a|ctexh-^. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 554