8 a c 3? o i Hy II7K BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3e afdeeiing, Voorzi tter njr. li yiv Ö»H.«eenstra Commandant Vrijw. Brandweer Soesterberg Ju b 11 eum- c omi t e Chr. Gem.Zangver. "Crescendo" 11 j3e afdeel ing 30-9-'32 4-10-32 3-10-* 32 30-9-«32 KORTE INHOUD. 6-10-132 brengt in herinnering dat de secretarig-:)Ms]_oten wc ningmeester van het Burgerlijk Arrnb e s tuu'r ft de heer als zoodanig tot 1 Januari 1933 is benoe, K' een jaai Tederom zal den raad een voorstel moetetiBetaris-per worden gedaan. ftieromtrenl Burgerli stelt naar aanleiding van het schrijven wMnform hel den Brandraad du. 21 Sept. j.1. voor tearBr.it beslol woorden, dat aan den Commandant te coesterBen Commanc berg zal worden opgedragen van tijd tot tiftform vooa de telefonische doorverbindingen te beprosi ven, onder opmerking dat voor den Commandi 3oest geen doorverbinding meer bestaat. Voorts zal worden medegedeeld dat de, voor] stellen niet' als dringend noodzakelijk woij den beschouwd. bericht omtrent de gevraagde ingebruikgeviBet lokaal van het gymnastieklokaal der openbare schift ruik geg in de Xerkebuurt aan de "rereeniging E.S.YftL op Voen deelt naar a anleiding van het dchrijven vaiBet nazien B.en V. dd. 28 Sept. j.1. no.2683 mede, datft den Tec nem bij onderzoeK gebleken is, dat de brani weer-sirene te Soesterberg nimmer is nageza] vraagt vergunning tot het houden van eene Bi richten verloting tijdens een bazar in het gymnas tieklokaal der Chr. U.L.O.schooi. De Insp. van Politie is van meening, dat! hiervoor geen vergunning ingevolge de Lotej rijwet laoodig is, mits deze lotén alleen kocht worden in de localiteit van den bazsr| en niet in het openbaar volgens teleohonische mededeeling van den Besloten w Geneesheer -Directeur van het krankzinrubftn te vord gesticht "Coudewater" te Rosmalen, werd ?u| te M.Vijnhof'Ved.van IT.Hilhorst, op 1 Oct| ber j.1. op verzoek van haar zoon M.Hilhors te Rotterdam, uit dit gesticht met proefverl lof ontslagen, zuIks tegen het advies van b| noemden geneesheer. liet ingang van 2'3 5e )tember 1932 kan het, neentebestuur volgens machtiging van den «1 tonrechter te Rotterdam van dienzelfden dail T 1,15 per week op ll.iiilnorst voornoemd ver| nalen. Moet nu het Kleine bedrag van f 0,87? (3 gen: n.1. 28 sept.- 1 oct. 1932) nog langs den officieelen weg worden ingevorderd of kan het voor rekening der gemeente Soest pen genomen. u D II Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 555