s/v Jt j/m. BESLISSING. [sloten wordt aan den raad voor te stel de. heer H.Bossert wederom voor den ti, een jaar ingaande 1 Januari a.s. tot $e- taris-penningméester te benoemen, [eromtrent alsnog advies te Vragen van Burgerlijk Armbestuur. bnforra het voorstel van den voorzitter |dt besloten. Commandant Soesterberg opdracht gevel|i ïform voorstel. etaris.pi mb e s tuur s benoenJ 1 moeten rijven ,J oor te s doester! jd tot t;[ te beprofl C ommndj 31 aa t t de voorl -lij-v f )ruikgev:«et lokaal wordt tot wederopzeggens toe |n jare sctefcruik gegeven aan de Ver. E.S.V.A.O. en ig.E.S.YMl op woensdagavond. 'ijven vaftet nazien der sirene ook op te dragen mede, da®; den Techn.Ambtenaar b/h üasbedrijf. de brajjj is nagezf ran eene Jerichten dat geen vergunning noodig is, gymnas- van den Besloten wordt het bedrag ad f 0,87^ niet. kzinnigeftn te vorderen. werd pati op 1 Och M.Hilhorsp proefvel] i e s van g kan het:| a.n den I lf-ien dal aoemd verl ,875 (3 i| og langs ierd of Soest *ol l?~ cLsjzJI—^ V- mm Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 2>c xJcLjluL^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 556