4- BESLISSING. S,n het voorstel van den Inspecteur van litie wordt goedkeuring gehecht en he loten dienovereenkomstig aan de vereeni- ■ng te berichten. ontwerpen worden vastgesteld conform bijlage dezer notulen en zullen ter fine Jan advies worden doorgezonden aan de le |eri der commissie voor werkverschaffing. oAlqhü, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 558