w E E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. \t£i. i tiT. li- Gemeente secretaris TeciinAmbt0.' echn.Ambt. Bout en Toningtorzichf KORTE INHOUD. 27-9-'32 deelt mede, dat gebleken ia, dat van hsj bij raadsbesluit van 24 Juni 1932 le a:j no.1713 verkochte aan de Beukenlaan g stuk grond zooals dat stuk op een bijbei rende teekening in blauw is aangegevenJ gedeelte groot ongeveer 10<3 T!2 bekend Is sectie G.no.2025 en dat bovendien een opgave van den landmeter is geblekej dat de totaal oppervlakte van het verkol tuk grond 960 M2 bedraagt. "preker brengt in herinneringndat de koop betreft het over gedragen perceel; den heer van Holten, en adviseert het lege den raad een besluit ter vaststelli aan te bieden tot wijziging van het beiJ sub I tot a van het raadsbesluit van 24~ Juni j.1. le afd. no.1713» zendt een exploitatierekening betref de inbedrijfstelling van: een vuilnisauto en b. een faecalienauto lx, ontwer; jtstellii ne exploit Li den ra Voordracht aanvult te den rao ftt geheel te weiken c la ls om biedt ter behandeling aan eenige veraoeaBe vergunr om bouwvergunning vergezeld van de nnodilconstig d< teekeningen en adviezen. K; geboekl '602 en I 3 C CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 561