E E "o Bestuur Bond Ned. Onderwijzers afd. Baarn lil?: Ii$fe BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bestuur der liaria- school Bestuur der H.V. Centrale Slacht plaats komt op uitnoodiging in de vergad aanleiding van het adres dd. 27 S ie voorzitster G-.J.liillaard en de ris Tj.Cjoerds wordt mede vergeze Hoofdbestuurslid Posthumus. Dit hoofdbestuurslid betoogt in een ze; lange rede, dat noch de school noch de aaieel ondervindt van het aanhouden vanq gehuwde onderwijzeres aan ie scholen, jy ker betoogt zelfs vele voordeelen in ariö van het onderwijs. Tenslotte wordti ocht de verordening niet door den raad laten vaststellen. komt op uitnoodiging van het college in vergadering ten einde Overleg te plegen zake de aanvrage om beschikbaarstellihgï een 6e schoollokaal enz. dd. 19 Ceptenhi j 1 Omtrent de besprekingen wordt verwezen naar een afzonderlijk resumé gedeponeeri het dossier. KORTE INHOUD. ennfeB ept.l9j; Het Bestuur dat vertegenwoordigd is dom se ere: ld var, Ie burgem ledane me< lege, doe. loorgedrai lan het g Iverwegen Oo uitnoodiging kont het bestuur H.Th.v Berg Dir. Zoetelief «President, Laseur tuurslid alsmede drie commissarissen H. Klooster, D.A.de Bruijn en Hr J.H.v.Doortl in de vergadering. De voorzitter deelt h *aad voor dat het gemeentebestuur er prijs op^zous )e wijzig len met ingang van 1 Januari a.s. éen hl fan keurl som te betalen voor kantoorruimte, hang» In de Bel te en Koelruimte. De gemeente betaalt nu f 300.- voor Kantoor en f 100.- voor haiï ruimte, Komt dus bij de koelruimte. Ka ff ge bespreking vraagt de voorzitter of ge- noegen kan worden genomen ..iet f 500»- i[ totaal, onder de bepaling dat de II.V. de koelruimte doelmatig afsluitbaar maakt ei het bestuur er in toestemt dat de op2icW van het abattoir hulp verleend"aan denfi ringsdienst wanneer deze vleesch in be«a' ring heeft. Het bestuur kan zich geheel deze regeling vereenigen. Vervolgens wordt aan het bestuur de vrai gesteld of de grossier in vleesch Tos te Amersfoort nog voornemens is in het ahat; te slachten. Door den Directeur wordt ge*l woord dat nog steeds gewacht wordt op ee" beslissing van den raad inzake wijziging der keurloonen. Er is 2 dagen per week g' legenheid voor Vos om te slachten. De 'Vethouder van Duren wijst er op ia niet is uitgeslotendat in de toekomst'1 gevolge van de uitbreiding der slachting' de II.V. voor groote uitgaven zalmkomen h staan om eene goede voorziening te tref> voor de afvoering en zuivering van het 9 vallater. Dit is ook de reden geweest ia1 Is resul e komen di anvrage |iet verzo en 6e sc ten te ve fe.en V. z I aan den voorgesch: esloten ïuur van levestigi lachtpla CJ 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 565