BESLISSING. adering tr Sept.ld Sd is öoii ie secreti 2 e ld var. 1 n een zee noch de nden van nolen. spj 2n in het ce wordt len raad! Ie burgemeester verzoekt het bestuur de [edane mededeeiing op schrift bij het co lege, doch dan in beknopter vorm dan is [oorgedragen in te dienen. Na ontvangst Jan het geschrift zullen "3. en nader (verwegen wat gedaan moet worden. Llege in 3 plegen itellihg 3ept enk verwezen leponeer; 1 H. Th.v.ij Laseur 'n jHtls resultaat van het overleg is overeen i ?ekomen dat het schoolbestuur een nieuwe J lanvrage zal inzenden met weglating van iet verzoek tot beschikbaarstelling van en 6e schoollokaal, zulks in verband met en te verwachten noodwet. §- 1. zullen omtrent de verzoeken c en aan den raad voorstellen de wettelijk voorgeschreven medewerking te verleenenl esloten wordt van de afspraak inzake uur van verschillende lokalen en ruimter •isoen H.i Jevestiging te zenden aan de N.37.Centrale H.v.Boorr Slachtplaats en de huurovereenkomst den deelt if ?aad voor te dragen. i op zoui )e wijziging der verordening op de heffirl iéén ha van keurloonen zal spoedig worden afgedaan ;e, hangK Ln de Belasting Commissie. itaalt rui voor haaj iteNa ef er of ge- 500.- k N.V. de maakt er e opziet an den K in bewa- geheel r de vra h vos te het ahatt wordt ge! dt op ee: i j ziging r week ge n o p da t e komst tf lachting* inkomen te trefj an het weest dai AANMERKINGEN. V2 Vivo, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 566