3 a a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. \l$1. (9 <5L li <P Gemeentesecretari s /erificateur der Yer.Ned.Gemeenten Yoorzitter KORTE INHOUD. 3. en T. met het wijzigen der verordening nebben genacht. De heer van Doorne zegt dat de N.Y. deJ eventueele hooge uitgaven aal hehhen teil maarden en is van meening dat het ooi: jJ cunnen bekostigd worden. Ook de overige! len van het bestuur deelen de meening ys| ien heer van Doorne. Nu de zaken zoo staan doet het vollege egging de verordening spoedig te doen sigen. Soodra de Commissie voor belastitl iaken het ontwerp heeft ggoeigevonien ^ai sxemplaar aan de N.Y. worden toegezonieij Tenslotte zij nog aangeteekend dat de y{ ier N.Y. mededeelt dat de gemeente nog ner in de telefoonkosten heeft bijgedrag) De voorzitter zegt dat hij de interlocaif gesprekken bij de gemeente kan declareer»! voorzoover deze gesprekken door den Keu ringsdienst zijn gevoerd. Hierna wordt de bijeenkomst opgeheven, biedt de vergadering wederom aan het dossMop voors betreffende het ontwerp verordening regelftloten de ie het georganiseerd overleg in ambtenaarBorm zijr jaken. Spreker deelt mede, dat de bonden ■opnieuw i sijn gehoord en hunne opmerkingen hebbenBiero wor naaKt. Deze opmerKingen zijn door hem eni afdeeling beoordeeld, doch door den heer burgemeester worden geheel andere voorstel gedaan dan in de oorspronkelijke ontwerp* ordening waren opgenomen, zoodat feitelijs ie bonden geen advies hebben gegeven ontra ie verordening welke tot stand komt als voorstel van den Burgemeester wordt gevoli De secretaris stelt de vraag welke voor stellen nu moeten worden aangehouden voor iet samenstellen van het ontwerp! idviseert in de vergadering het besluit *-f) namen dat voortaan de loonen van de werk lieden aan openbare werken worden ui tb e wal ioor den gemeenteontvanger. Het verifioatiebureau neemt de algemeen geldende regel aan, dat de uitbetaling vaij gelden geschiedt door anderen dan zij die ie betalingsstukken opmaken. stelt opnieuw aan de orde het voorstel van| ''/.van Breukelen inzaice aankoop van gronaaal ien Korte Hartweg. Door Y.van Breukelen wordt de grond in koop aanvaard tegen f 1,50 per IT2 en ver« oereid te zijn het daarop staande woonhui' af te breken tegen vergoeding van f l60C>'| IConforra 1 leenteonti Ien oodrac 3esloten leelen, d; lesteld: l. den gr< |T2 onder jaar W( van dei flToordeli, [vlakte a. Iiegeven ie el wna: u 3 C a> O Dagteekening en volgnummer. A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 567