T "F- J I ff e E _o> o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 11 J".CJ.Hriegt en zo- Jien assuradeuren Amsterdam ujy UjH. 1 I le Afcleeling ter seeretar ie 7-10-32 6-10-'32 "biedt ter vaststelling aan de aan L,? leer te hoest te verleenen vergunning p het oprichter, van een bekkrij met heete luch.toven op/in het perceel lTieuwe?:eg)( dastraal bekend gemeente Doest, in secs1 G.3396. Blijkens schrijven van het Districtshof,. der Arbeidsinspectie behoeft het hem t®, zonden ontwerp geen wijziging om de bet van de eischen, gesteld krachtens de heidswet niet onmogelijk-te maken. deelen mede dat de in het raadhuis ge;i? cte schilderijen verzekerd kunnen wordaj tegen f 0,25 per f 1000.- per jaar. Bij verzekering gedurende langeren termijn draagt de premie iets minder. Daar de verzekering op deze wijze allee: kan worden gesloten 00 naam der gemeente Soest, zal omtrent ten en ander overle- moeten worden gepleegd met den eigenaar, VF.Selderbeek. echn.Ambt. Bouw en "roningtoezicht 7-10-32 tichting tot onde^f steuning en zedeii. mtwi Koeling van ïulpbehoevende blij den te Utrecht •10-10-132 :e Bestuur afd.Amersf ort v.d.hed.Bond ran Hotel- Cafe en estauranthouders ferlofbedrijf Hoca- es" 12-10-'32 Afdeeling financiën deelt mede, dat J.de Goede te Soestercejj ontheffing behoeft van het behaalde bi. tikel 8 der bouwverordening ten behoeve? den bouw van een dubbel woonhuis en advi seert de noodige ontheffing te verleen® onder de voorwaarden, vermeld in zijn ai- vies dd. 7 Ootober 1932, no.l/27« vraagt vergunning tot het houden van es collecte op 24 October a.s. en volgendei; gen of op zoodanigen anderen datum alsÏ»J en "f. zuilen goedvinden. De Inspecteur van Politie geeft geen be paald advies omtrent de vraag of het al® niet wenschelijk is vergunning te ver] vraagt den raad er bij de vaststelling «j de grondslagen voor de heffing der Perso-j neeie Belasting voor het jaar 1932 rekeiüj mede te houden, dat een hiljart voor hou-j ders van koffiehuizen, enz. een noodzate-j lijk middel van broodwinning is. Op grond van deze en verschillende andere; overwegingen wordt verzocht de grondslag '«3iljarten" te doen vervallen. biedt ter vaststelling aan een ontwerp-^! sluit tot bepaling van het rentepercentag over het 3e kwartaal 1932 voor in reker.ii courant door de woning-bouwvereeniginge0 (stichtingen) oogenomen gelden. <y 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 571